Make your own free website on Tripod.com
KOUHAKU RATING

Source: Nikkan Sports Shimbun-January 5 '99 (Entered by Ken chan)
start at 8:00 p.m.
Singer/Band Rating (%) kouhaku'98
1. Speed (Aka Gumi)40.5 2. Da Pump (Shiro Gumi) 43.0
3. Morning Musume (Aka Gumi)46.0 4. Tokio (Shiro Gumi) 44.4
5. Kotomi Tagawa (Aka Gumi)44.2 6. Tube (Shiro Gumi)46.9
7. Mitsuko Nakamura (Aka Gumi)44.5 8. Ichiro Toba (Shiro Gumi)41.5
9. Hikaru Nishida (Aka Gumi)45.9 10. Yutaka Yamakawa (Shiro Gumi)44.9
11. Judy and Mary (Aka Gumi)44.5 12. Joji Yamamoto (Shiro Gumi)6.4
13. Every Little Thing (Aka Gumi)56.5 14. Hideki Saijo (Shiro Gumi) 54.8
15. Kaori Kozai (Aka Gumi) 50.9 16. Ikuzo Yoshi (Shiro Gumi) 48.6
17. Shizuka Kudo (Aka Gumi)51.1 18. Kiyoshi Maekawa (Shiro Gumi) 49.1
19. Natsuko Godai (Aka Gumi)49.7 20. Yukio Hashi (Shiro Gumi)52.3

average rating (8:00-9:30 p.m.) 45.4%
short break: NHK 9 o'clock news (21:30)
 • ARTISTS------------------RATING %
 • 21. Pocket Biscuits & Black Biscuits (AKI)----------58.5
 • 22. L'Arc-en-Ciel (SHIRO)-----------59.9
 • 23. MAX (Aka)-----------57.0
 • 24. Luna Sea (Shiro)------------57.2
 • 25. Tomomi Kahala (Aka)----------57.3
 • 26. Ken-ichi Mikawa (Shiro)----------60.7
 • 27. globe (Aka)-------------61.6
  28. Glay (Shiro)-------------59.0
  29. Miyuki Kawanaka (Aka)------------56.7
  30. Takao Horiuchi (Shiro)-----------54.5
  31. Kiroro (Aka)------------55.6
  32. Tetsuya Takeda (Shiro)-------------57.7
  33. Hiromi Go (Shiro)------------57.2
  34. Fuyumi Sakamoto (Aka)------------57.7
  35. TM Revolution (Shiro)------------57.8
  36. Sachiko Kobayashi (Aka) 63.7 37. Saori Yuki & Sachiko Yasuda (Aka Gumi) 57.3
  38. Masashi Sada (Shiro Gumi) 59.4 39. Yoko Nagayama (Aka Gumi) 57.7
  40. Shinji Tanimura (Shiro Gumi) 57.0 41. Sayuri Ishikawa (Aka Gumi) 58.0
  42. Takashi Hosokawa (Shiro Gumi) 56.0 43. Ayako Fuji (Aka Gumi) 53.5
  44. Shin-ichi Mori (Shiro Gumi) 53.3
  45. SMAP (Shiro Gumi) 61.6
  46. Yoshimi Tendo (Aka Gumi) 58.7
  47. Saburo Kitajima (Shiro Gumi) 57.3
  48. Namie Amuro (Aka Gumi) 64.9
  49. Hiroshi Itsuki (Shiro Gumi) 63.9
  50. Akiko Wada (Aka Gumi) 59.2

  average rating (9:30-11:45) 57.2%
  end at 23:45 (JST) [December 31, 1998]


  [reference data]: Highest ratings of NHK's Kohaku Utagassen shows
 • year (highest rating%)~~singer--------average rating
 • 1988(63.4)~~Hiroshi Itsuki-----------53.9 %
 • 1989 (51.0)~~Harumi Miyako------------47.0
 • 1990 (56.6)~~Hitoshi Ueki--------------51.5
 • 1991 (58.2)~~Tunnels----------------------51.5
 • 1992 (62.0)~~Dreams Come True ------55.2
 • 1993 (55.6)~~Sachiko Kobayashi------50.1
 • 1994 (56.2)~~Kiyoshi Maekawa---------51.5
 • 1995 (60.3)~~Kome Kome Club----------50.4
 • 1996 (59.9)~~Koji Tamaki---------------53.9
 • 1997 (59.1)~~Namie Amuro---------------50.7
 • 1998 (64.9)~~Namie Amuro---------------57.2

 • It's often said Kohaku shows are getting less and less popular. In the case of 1998's Kohaku show, it was a big success, thanks to Namie Amuro.
  index --- Jpop NEWS /-/ MUSIC AWARD --- /-/ TOMOMI's Archieves/-/AMURO'S NEWS /-/ AMURO's Lyrics -- KIMURA's PIX -- DRAMAS -- L'ARC~EN~CIEL Music Chart /-/ Teru's gallery /-/ GLAY BIO /-/ VOTE 4 UR FAV. CELEB.
  counter#